Thiết kế dữ liệu đối chiếu với khu vực xây dựng và phục vụ sản xuất trước

FARO cung cấp quy trình công việc phần cứng và phần mềm để trực quan hóa các thiết kế từ các kế hoạch và mô hình CAD. Điều này tạo thuận lợi cho việc đúc sẵn các thành phần, tăng độ chính xác của việc lắp đặt và lắp ráp và cho phép, ví dụ, hiển thị các khu vực mà các thành phần đi chệch khỏi kế hoạch CAD (hiển thị không đồng đều trên sàn).

Hợp lý hóa các quy trình để xác định vị trí khoan và điểm lắp ráp bằng cách kết nối mô hình thiết kế với trạm tổng

phần mềm được xây dựng cho AutoCAD thông qua đó điều khiển trực tiếp robot ở trạm tổng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phần khung.

Tăng tốc quy trình công việc trong chế tạo trước các cấu kiện xây dựng và cấu trúc mô đun bằng cách chiếu các mẫu lắp ráp của các cấu trúc phức tạp lên bàn làm việc (giàn, dầm, giá đỡ, giá)

Phép chiếu nâng cao của dữ liệu thiết kế phức tạp hơn (điểm và đa giác)