Heritage

Với máy quét 3D của FARO, nhanh chóng nắm bắt được các điều kiện xây dựng một cách chính xác và chi tiết các cấu trúc và di tích lịch sử, xây dựng mô hình 3D từ các đám mây điểm 360 độ của các bề mặt công trình từ đó lập kế hoạch bảo tồn.

Cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học công cụ mạnh mẽ để xác định tính toán tình toàn vẹn của cấu trúc với mô hình 3D CAD.